Skip to main content

Haminan Elävä Musiikki ry

Yhdistyksen toiminta

Haminan Elävä Musiikki ry on perustettu edistämään haminalaisten muusikoiden ja yhtyeiden musiikin harrastusta ja ammatin harjoittamista.

Yhdistyksen pyrkimyksenä on järjestää jäsenistölleen musiikkitapahtumia, erilaisia klinikoita, tukea yhtyeitä ja muusikoita harrastuksessaan ja ammatin harjoittamisessa sekä samalla tarjota kaupunkilaisille erilaisia konsertteja ja tapahtumia muusikkolähtöisesti.

Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä alueen ravintoloiden, baarien, esiintymispaikkojen, Haminan kaupungin, musiikin eri ammattilaisten kuin muidenkin yhdistysten kanssa.


Hallitus

Roope Kauhanen, pj

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 352 7502

Jani Erkkilä, varapj

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Timo Länsivaara, rahastonhoitaja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Antti Lappi, hallituksen jäsen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mikko Heikkilä, hallituksen jäsen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jouni Järvinen, hallituksen jäsen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sami Järvinen, mediavastaava

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Henna Rantanen, hallituksen jäsen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Panu Artell, hallituksen jäsen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Haminan Elävä Musiikki ry - säännöt

Voimassaolevat säännöt: 20.10.2020 15:04:18

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Haminan Elävä Musiikki ry, kotipaikka Hamina, Suomi

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää elävän musiikin
harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä
yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys:

-järjestää säännöllisesti musiikkitapahtumia kuten konsertteja ja
musiikkitilaisuuksia
-tukee elävän musiikin yhtyeitä ja muusikoita harrastuksen ja
elinkeinon toteuttamiseksi
-tukee lasten ja nuorten musiikin harrastus- ja opetustoimintaa
-hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa
-järjestää jäsenilleen elävän musiikin tapahtumia
-on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta sekä
-toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja
arpajaisia

3 Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.

4 Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.

5 Jäsenen oikeudet
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

6 Jäsenen velvollisuudet
Jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun.

7 Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.

8 Jäsenen erottaminen
 Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9 Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5)
ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta
rahastonhoitajan ja sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen toimintakausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Erovuorossa
on vähintään kaksi (2) enintään viisi (5) jäsentä. Erovuorossa oleva
voidaan valita hallitukseen uudestaan.

10 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.
Hallitus voi myös määrätä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen
yksin.

11 Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse.

14 Toiminnantarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
kyseistä kokousta hallitukselle.

15  Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli
yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

16 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.